فیتیله شمع

فیتیله شمع

فیتیله شمع شمع فتیله ای قابل اشتعال است که در موم ، یا ماده جامد قابل اشتعال دیگری مانند پیه ، تعبیه شده و نور و در برخی موارد ، رایحه ای را تأمین م...

ادامه مطلب